Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Świnoujściu

ul. Basztowa 11,
72-600 Świnoujście
NIP
REGON
KRS
PDK
855-131-22-19
810 977 357
0000080957
9499Z
Telefon
E-mail
(91) 321-35-59
biuro.swinoujscie@psouu.org.pl

Wpłać 1% swojego podatku:
10 1240 3914 1111 0000 3087 7746

Projekty współfinansowane ze środków PFRON w ramach konkursów o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą ” Otwórzmy przed nimi życie”

Cel:

 • Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 • Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 4/2017 p.n. Samodzielni i skuteczni”, projekt dotyczy: Prowadzenia rehabilitacji w placówce /rehabilitacja ciągła/.

Okres realizacji: Podpisano umowę w dniu 15.03.2018 – projekt ma 3 etapy realizacji:

 • od 01.04.2018 do 31.03.2019
 • od 01.04.2019 do 31.03.2020
 • od 01.04.2020 do 31.03.2021

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Świnoujście, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Pomocy prowadzonych przez PSONI Koło w Świnoujściu.

Prowadzone formy to:

 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu
 • opieka nocna beneficjentów
 • samodzielne zamieszkiwanie przy wsparciu trenera
 • pobyty popołudniowe dla osób bardzo mało samodzielnych
 • wsparcie przez wolontariusza pobytu popołudniowego dla osób mało samodzielnych

Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez prowadzenie ciągłych, wielospecjalistycznych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych

Cel programowy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Nazwa zadania: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel projektu: Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Wspieranie i stymulacja rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego podopiecznych w miarę ich indywidualnych możliwości. Przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Tytuł projektu: Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez prowadzenie ciągłych, wielospecjalistycznych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni

Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści się planowana realizacja projektu: 2 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2017 roku

Termin realizacji projektu:

a) Rozpoczęcie 2015-04-01
b) Zakończenie 2017-03-31

Charakter projektu: Ciągły

Zakres terytorialny projektu: Lokalny

Krótka charakterystyka projektu: Nasz projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, podopiecznych PSOUU Kolo w Świnoujściu, należących do dwóch placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „JEŻYK”. Są to osoby niepełnosprawne: upośledzone w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem lub chorobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizacja zadania polega na prowadzeniu w sposób ciągły rożnych form rehabilitacji skierowanych do tych osób. Wybrane formy to: muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa, dogoterapia i hipoterapia. Realizacja tego zadania to kontynuacja naszych działań prowadzonych już od 2008 roku w ramach programów dofinansowywanych ze środków PFRON. Z naszego doświadczenia wynika, że stosowanie tych form terapii przynosi najlepsze rezultaty w rozwoju psychofizycznym naszych podopiecznych. Obecny okres jest drugim etapem zadania realizowanego w ramach Konkursu XV.

Dogoterapia

Opis formy wsparcia

Dogoterapia to terapia, która odbywa się z udziałem dwóch wyselekcjonowanych i odpowiednio przygotowanych psów. Ma charakter grupowy, w wymiarze 30 minut tygodniowo na każdą grupę. Jest jedną z naturalnych form wspierających rehabilitację ruchową oraz psychoterapię niepełnosprawnego dziecka. Obecność psa pomaga w budowaniu przyjaznego kontaktu z dzieckiem i jednocześnie pozwala mu zaspokoić instynktowne potrzeby dotyku, przyjemności, ciepła. Podczas zajęć dogoterapii nasi podopieczni wykonują wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć ich wszechstronnemu rozwojowi. Są one okazją do zachęcenia dziecka do wykonywania ćwiczeń, które w innej sytuacji są dla niego często uciążliwe. Zajęcia z udziałem czworonogów, przynoszą skutek terapeutyczny właśnie poprzez „bezpośredni” kontakt. Osoby cierpiące z powodu różnych form niepełnosprawności, bardzo często charakteryzuje osłabiona relacja z otaczającym światem. Terapia kontaktowa, której pośrednikiem może być odpowiednio przygotowany pies i jego przewodnik, sprzyja nawiązywaniu relacji ze światem. Przede wszystkim w wymiarze emocjonalno-społecznym.

Rehabilitacja ruchowa

Ta forma wsparcia skierowana jest do najbardziej niepełnosprawnych ruchowo podopiecznych. Odbywa się poprzez usprawnianie układu kostno-mięśniowo-nerwowego. Stosowanie ćwiczeń ruchowych jest fundamentalnym warunkiem utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, a gimnastyka stanowi jeden z najbardziej fizjologicznych czynników modelowania sylwetki fizycznej człowieka. Podstawowymi środkami leczenia usprawniającego jest kinezyterapia – polegająca na wykorzystaniu ruchu mającego działanie na wszystkie narządy organizmu ludzkiego. Odbywa się indywidualnie, w sali wyposażonej w zestaw TerapiMaster. Zajęcia trwają 60 minut. W tej formie terapii udział bierze 7 podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo. Dla każdego beneficjenta rehabilitant przeznacza 9 godzin miesięcznie.

Muzykoterapia

Muzyka jest ważnym bodźcem stymulującym rozwój dziecka upośledzonego umysłowo. Muzyka, inspirowany nią ruch oraz mowa rytmizowana i ekspresyjna mieszczą w sobie właściwości regulatywne w odniesieniu do motoryki, psychiki i zachowań społecznych dzieci. W czasie zajęć z muzyką wszystkie bodźce działające na dziecko niepełnosprawne intelektualnie są ze sobą w prosty sposób połączone, wielokrotnie powtarzane, reakcje są wywoływane i podtrzymywane w sposób ciągły przez słyszaną muzykę, która przez swoje elementy (metrum, tempo i rytm) wydaje dzieciom polecenia, których nie trzeba rozumieć drogą pojęciową. Muzykoterapia prowadzona jest w formie grupowej w klasach lekcyjnych. Muzykoterapeuta wykorzystuje pianino oraz instrumentariusz Orfa.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jednorazowo 60 minut.

Hipoterapia

Hipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. To ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Dzięki tej formie terapii nasi podopieczni mają możliwość na nabycie takich umiejętności jak:

 1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
 2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
 3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
 4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
 5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
 6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
 7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

Zajęcia hipoterapii prowadzone są przez profesjonalnego terapeutę, dzieci są dowożone na zajęcia busem należącym do stowarzyszenia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut na grupę w miesiącach wrzesień, październik, kwiecień, maj i czerwiec.

Rozwijanie zaradności życiowej beneficjentów poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu terapii i rehabilitacji

Cel: Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi zaburzeniami optymalnego zakresu zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Podstawowym celem zadania jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami optymalnego zakresu zajęć terapeutycznych. Jest to grupa osób chętnych, na poznawanie nowych metod pracy w zakresie terapii szeroko rozumianej tej prowadzonej w placówce jak i po za nią. Są to osoby o dużym potencjale, które były uczestnikami wielu działań na rzecz placówki, czerpiącymi radość z możliwości korzystania z zadań zleconych.

Zadanie to realizowane było w ramach ogłoszonego przez PFRON Konkursu 9 w okresie 1 stycznia 2012 do 31 marca 2015 – dofinansowane wtedy formy terapii to: fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, dogoterapia, hipoterapia.

Obecnie realizacja projektu odbywa się w ramach ogłoszonego przez PFRON Konkursu 15 i trwać będzie do 31 marca 2017r. Dofinansowane obecnie formy terapii to: rehabilitacja ruchowa, dogoterapia.

Projekt realizowany w ramach XXIV konkursu

Okres realizacji: Podpisano umowę 29-12-2015r. na okres od 01-05-2016 do 31-03-2018 – projekt ma dwuetapowy okres realizacji:

 • od 01-05-2016 do 31-03-2017
 • od 01-04-2017 do 31-03-2018

Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „OTWÓRZMY PRZED NIMI W ŻYCIE” w formie rehabilitacji ciągłej.

Cel: Celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.